1.png

Nếu bạn muốn trở thành người hướng dẫn, vui lòng gửi biểu mẫu bên dưới.

1. 실력별로 다른 강사 배치

처음엔 어떻게 질문을 해야할지 조차도

막막하지 않나요?

한국어를 잘 하는 내 나라 사람에게

배워요. 그럼 질문도 잘 해볼 수 있을거에요!

​그 다음 원어민 한국인 선생님하고

실력을 더 업그레이드 해봐요!

2. 실시간 쌍방향

 

동영상 강의는 No!

계속 말하고 틀리고​ 물어보고 습득해 가는 것이​​ 언어 공부의 지름길!

22.png

3. 관심사 & 또래와 그룹 클래스

축구? K-POP?드라마?

친구는 어떤 것을   좋아하나요?

꼭 교과서로 배울 필요 없어요.

우리 내 관심사로 또래 친구랑 재미있게

​배워봐요!

4. 누구나 강사가 될 수 있다!

자격증이 없나요?

강의 경험이 없어요?

상관 없어요!

재능을 공유하고 다양한 사람을 만나고

싶으신 분, 언어 실력 뿐만 아니라 문화와 경험 등을  공유하고 싶으신 분 환영합니다.

Nơi mọi người từ khắp nơi trên thế giới tụ tập để chia sẻ văn hóa và ngôn ngữ

Một không gian để chia sẻ tài năng và phát triển năng lực toàn cầu

Ai cũng có thể trở thành giáo viên

ai cũng có thể là sinh viên

không gian

원격 교육

처음 배울 때는
같은 나라 사람에게
배우자!

초급,  중급자는 한국문화에 대한

이해가 높은 자국민에게

배움이 효과적입니다.

실력을 향상시킨 후  

네이티브 한국인과 수업으로

완성도를 높여 보세요

교육 환경

배우지만 말고
​가르쳐보자!

​한국어를 할 줄 아세요?

플랫폼 안에서 자신의

재능을 나눠 보세요!

​관심사가 맞는 친구들과 

각국의 문화와 콘텐츠를

즐겨보세요!

회의실 사업

글로벌 인재가 되자!

폴리텔리와 함께

한국 문화와 한국어를

체계적이고 효율적으로 가르치는 한국어 교육의 전문가가 되어

 

글로벌 시대를 주도할 인재가

되어주세요.

Người hướng dẫn Polytelli

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Ai cũng có thể là giáo viên
Tự do đặt giờ học
Tạo nội dung lớp học của riêng bạn
Bạn có thể đặt học phí.

Trong khi đó, bạn sẽ không gặp phải khó khăn gì.

Bí quyết có được khi học tiếng Hàn
Chia sẻ nó với những người khác.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Mang theo đam mê của bạn
Polytelli sẽ giúp bạn phần còn lại.

Các bác sĩ cho biết thêm:

원격 교육

강사 찾기 및 수강 신청

카카오톡-로고.png
square-default.png