people-2557399_1920.jpg

폴리텔리 한국어 강사로

​도전해 보세요

1. 강사 스스로 직접 모든 것을 정한다.

​수업 방식, 강의료, 스케쥴 등 본인의 상황과

환경에 맞게 직접 설정해보세요!

​혹시 어려움이 있으시다면, 언제든 폴리텔리로

연락주세요! 바로 도와드리겠습니다.

강의실
south-korea.png
원격 교육

​2. 휴대폰 또는 노트북만 있으면 어디서든 가능!

 

강의를 할 수 있는 휴대폰 또는 노트북만 있다면

언제 어디서든 수업을 할 수 있습니다! 

지금 바로 한국어 능력도 높이고 돈도 벌어 보세요!

Nếu bạn muốn trở thành người hướng dẫn, vui lòng gửi biểu mẫu bên dưới.

1. 한국어를 꼭! 가르쳐보고 싶은 분

- 해외 거주 외국인 / 한국인

- 국내 거주 외국인 / 한국인

2. 본인만의 스타일로 일하고 싶은 분

 

- 강의료, 수업 방식 모두 직접 설정

3. 교육에 열의와 관심이 많은 분

- 관련 경험과 자격증은 있으면 좋지만

반드시 필요하지는 않습니다!

​누구든 환영합니다.

4. 재능을 공유하고 다양한 사람을 만나고 싶으신 분

언어 실력 뿐만 아니라 문화와 경험 등을

공유하고 싶으신 분 환영합니다.

Nếu bạn muốn trở thành người hướng dẫn, vui lòng gửi biểu mẫu bên dưới.

Nếu bạn muốn trở thành người hướng dẫn, vui lòng gửi biểu mẫu bên dưới.

Ứng dụng hướng dẫn

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi có thể. Cảm ơn bạn.